Regina caeli

Królowo nieba, wesel się, Alleluja, bo Ten, któregoś nosiła,
Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja,
módl się za
nami do Boga, Alleluja.
K: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
K: Módlmy się; Boże, któryś raczył uweselić świat przez
zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa
Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę,
Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż
Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Mogą Cię zainteresować również: